Kopi af Kopi af ANSOEGNINGSFRIST-3

Den frie Lærerskole i Ollerup søger ny forstander

Den frie Lærerskole søger en forstander med kærlighed til undervisning, dannelse, frihed og fællesskab.
 
Vores forstander gennem 10 år har valgt at gå på pension, og derfor søger vi en ny forstander, der med nysgerrighed og interesse, indsigt og viden vil være med til at videreudvikle læreruddannelsen til de frie skoler.
 
Vi søger en forstander, der anskuer undervisning, dannelse, frihed og fællesskab som drivkraft i såvel et teoretisk som et praksisnært perspektiv i en fri læreruddannelse, har fokus på udvikling og er interesseret i, at Den frie Lærerskole spiller en vigtig rolle i samfundet. 

Den frie Lærerskole er en selvejende politisk ledet uddannelsesinstitution, der uddanner lærere til de frie skoler – friskoler, efterskoler, frie fagskoler og højskoler samt ledere til det folkelige foreningsliv.

Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole er en 5-årig eksamensfri uddannelse med fokus på solide faglige kundskaber og en markant praksis-vinkel, der skiller sig ud på læreruddannelsesområdet.

 Foruden læreruddannelse udbyder Den frie Lærerskole i “Kursuscenter Borgen” en række efter- og videreuddannelseskurser, herunder diplomuddannelser, samt arrangerer møder og arrangementer for ledere, lærere og ansatte på frie skoler m.v.

Den frie Lærerskole har i øjeblikket knapt 300 studerende, heraf 55 i årspraktik. Omtrent halvdelen bor i skolens boliger. Der er 39 ansatte, hvoraf de 20 er lærere. Skolens øverste myndighed er tillidsmandskredsen, der består af en kreds af mennesker, som er optaget af skolens formål, historiske baggrund og aktuelle virke. Styrelsen består af 11 personer, der ansætter forstanderen. Det er forstanderen, der har det daglige ledelsesansvar.

Samarbejdskultur

Den frie Lærerskole er kendetegnet ved en demokratisk samarbejdskultur, båret af frihed, tillid og ansvar. Forstanderen har en central position i skolens daglige fællesskab og skal sikre et åbent og gennemsigtigt samarbejde mellem alle parter: studerende, lærere, teknisk-administrative medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere.

Et centralt omdrejningspunkt på Den frie Lærerskole er stormødet, hvor alle studerende og lærere deltager. Stormødet er skolens folkestyre og det fællesskab, der er med til at give de studerende stor grad af medindflydelse på uddannelsens tilrettelæggelse og indhold.

Et andet centralt møde er lærermødet, der har et stærkt fokus på undervisningen og de fællesskabende aktiviteter.

Forstanderens ledelsesopgaver

Forstanderen er den daglige leder, og har derfor mange forskelligartede opgaver.

De primære ledelsesopgaver er:

1. Pædagogisk ledelse

Forstanderen på Den frie Lærerskole har opgaven og ansvaret for at sikre kvaliteten af læreruddannelsens indhold og prioriteringer. Forstanderen skal tilvejebringe viden og aktuelle perspektiver på, hvordan læreruddannelsen bedst udvikles i tiden og i samspil med skolens værdigrundlag, bagland og aftagerskoler.

Forstanderen er ansvarlig for at aktualisere den grundtvig-koldske tradition om skole- og folkeliv i både et lokalt og globalt perspektiv. En opgave, der både peger ind i skolens hverdag og skolefællesskab, men også peger ud i det omgivende samfund og mod skolens mange samarbejdspartnere i uddannelsesverdenen, i folkeoplysningstraditionen og i de frie skoler generelt.

Arbejdet med den pædagogiske linje udfoldes i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med lærerrådet, der inddrages i udviklingen af skolen og er fokuseret på et stærkt fagligt udgangspunkt i undervisningen, fællesskabet og skolens folkestyre i samspil med skolens studerende.

2. Personaleledelse

Forstanderen ansætter og afskediger skolens medarbejdere, og er dermed ansvarlig for medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår. Forstanderen tilrettelægger de forskellige ansvars- og opgaveområder. Det sker i tæt dialog med skolens forskellige medarbejdere.

Det er forstanderens ansvar at sikre høj trivsel og engagement hos medarbejderne, samt sørge for gode rammer, der sikrer medarbejdernes fortsatte faglige udvikling gennem videreuddannelse og videndeling.

 3. Administrativ ledelse

Forstanderen på Den frie Lærerskole er tillige ansvarlig for skolens administrative, økonomiske og juridiske drift. Det sker i tæt samarbejde med og med tydelig uddelegeret ansvar til ledende medarbejdere: kontorleder, køkkenleder, serviceleder og viceforstander.

Det er således forstanderens opgave at sikre, at institutionens forskellige enheder understøtter og udvikler rammerne for at kunne skabe en attraktiv læreruddannelse for de studerende.

4. Kontakt til studerende

Som forstander på Den frie Lærerskole er det nødvendigt at være både synlig og engageret. Vi søger et skolemenneske, der er interesseret i at være en del af livet og dagligdagen på Den frie Lærerskole.

Forstanderen skal derfor være optaget af at inddrage de studerende i arbejdet med det demokratiske folkestyre og skolens beslutningsprocesser, og se medindflydelse og fleksibilitet som en styrke.

Det er vigtigt at have lyst til at lære de studerende at kende, være blandt dem, spise med i spisesalen, møde dem på gangene og sætte fællesskabet højt ved at deltage i foredrag, fester og arrangementer.

Ansøgerprofil

Vi søger en forstander, der har:

• ledelseserfaring

• undervisningserfaring

• viden om og indsigt i videregående pædagogiske uddannelser

• interesse for uddannelses- og skolepolitik

• kendskab til de frie skoler

• relevant videregående uddannelse

Vi leder efter en forstander, som er interesseret i dagligdagen og har lyst til at være til stede i alle hjørner af skolens virke.

Ledelseserfaring er vigtig, men mere afgørende er evnen til at være lyttende, anerkendende og inddragende i samspillet med både studerende, medarbejdere og styrelse.

Det er vigtigt, at forstanderen holder af rollen som vært og kan facilitere møder, tilrettelægge strategiske udviklingsforløb og samtidig evner at forløse de ideer og det potentiale, der findes blandt medarbejdere og studerende.

Vi søger en forstander med gode formidlingsevner og som tydeligt kan repræsentere Den frie Lærerskole i de skolepolitiske sammenhænge, som forstanderen er en naturlig del af.

Forstanderen er villig til at være synlig i det (syd)fynske skole- og kulturliv.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning til stillingen som forstander på Den frie Lærerskole sendes til nyforstander@laererskolen.dk senest fredag den 30. april 2021 kl. 12.00.

Ansøgning vedlægges relevante bilag samt opgivelse af referencer. Der ydes fortrolighed i forbindelse med ansøgning.

Der gennemføres to samtalerunder med udvalgte ansøgere. Første samtale er tirsdag den 11. maj 2021 og anden samtale mandag den 17. maj 2021.

Løn- og ansættelsesvilkår aftales med udgangspunkt i cirkulære om ansættelse af chefer på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Tiltrædelse sker med virkning fra 1. august 2021.

Ansøgere kan få flere oplysninger om stillingen ved henvendelse til formand Peter Bendix Pedersen på mobil 40422027 eller mail peter@friskolerne.dk. Hvis du ønsker en rundvisning på skolen, kan dette aftales med formanden.