Praktikåret på tredje studieår

I læreruddannelsen ved Den frie Lærerskole forstår vi praktik i 3. årgang således, at den studerende fra DfL udøver faktisk forekommende lærervirksomhed. Det vil sige, at den studerende befinder sig i en traditionel undervisningssituation som lærer og har en lærers ansvar i alle sammenhænge. Praktikåret anses for et særdeles vigtigt år, der ikke alene indvirker på den enkelte studerendes egen uddannelse, men også på uddannelsesarbejdet på DfL i det hele taget. Derfor er det vigtigt for os at kunne opretholde en høj kvalitet i praktikordningen.

De studerende er i praktikåret både medarbejdere og praktikanter.
Først på skoleåret har praktikanten ligesom andre nyansatte brug for flere informationer og måske lidt mere støtte; men derudover arbejder praktikanten selvstændigt og ansvarligt som alle andre medarbejdere.

Praktikanten kan i praktikåret siges at have en dobbeltstatus:

1.           Praktikantens forhold til ansættelsesstedet.

Praktikanterne er ansat som lærere og har på grundlag af personlige aftaler med ansættelsesstederne inden for de ministerielt fastlagte rammer, rettigheder og forpligtigelser som enhver anden lærer inden for samme ansættelsesområde.
De er lønmæssigt ministerielt indplaceret på begyndertrinnet inden for  ansættelsesområdet.

2.           Praktikanternes forhold til Den frie Lærerskole.

De studerende er i praktik og i færd med deres uddannelse.
De skal i årets løb modtage et praktikbesøg af en praktikvejleder.
Når besøget nærmer sig, vil vi udsende et brev til både skolen og praktikanten med uddybende informationer om form og indhold af besøget.


Præsentation af praktikordningen på tredje studieår.

Den studerende har selv ansvaret for at finde ansættelse som lærer i praktikåret.

Formål med praktikordningen på tredje studieår.

 • At afprøve og udøve planlægning og afvikling af undervisning og faktisk lærervirksomhed.
 • At møde de frie skolers praksis som lærer.
 • At afprøve teoretiske kundskaber på løsning af praktiske opgaver.
 • At samle erfaringer, indsigter og erkendelser, som befordrer den studerendes videre studium.

 

Rammer og vejledende indhold for en lærerstilling i praktikåret.

 • Et års praktik.
 • Minimum 50 % ansættelse.
 • Fast skema.
 • Samarbejde med kolleger om undervisning.
 • Lærermøder.
 • Morgensamling/lejrskole/studietur.
 • Forældresamarbejde og – kontaktlærerfunktion.
 • Deltagelse i skolens kultur og hverdagsrytme.
 • Modtage vejledning.

 

I tilfælde af ansættelsesforhold, der afviger fra ovenstående anbefaling opfordres der til at søge vejledning vedrørende godkendelse af praktikken hos en praktikvejleder på Den frie Lærerskole.

Forberedelse til årspraktik.

 • Praktikforberedelse i faget pædagogik og psykologi i forårssemesteret på 2. Årgang.
 • Formålet med praktikforberedelsen knytter sig til bevidstgørelse af de studerende om egen læreridentitet og lærerpersonlighed.
 • Fokus på forhold vedrørende lærerens handlemuligheder i forhold til elever, forældre, kolleger og myndigheder.
 • Fagdidaktisk forberedelse foregår i alle liniefag.

 

Efterbehandling af årspraktik.

Praktikefterbehandlingen foregår i pædagogik- og psykologiundervisningen i den første del af semesteret på 4. årgang. Efterbehandlingen tager udgangspunkt i følgende punkter:

 • Den studerende præsenterer den skole og den skolekultur vedkommende har arbejdet i.
 • Fra praktikrapporten trækkes nogle udvalgte pædagogiske og didaktiske forløb frem til fælles, kritisk refleksion.
 • De studerende støtter hinanden i at kvalificere praktikrapportens forskellige afsnit.
 • Der rettes ofte særligt fokus på rapportens tredje afsnit, hvor den studerende beskriver og diskuterer en pædagogisk/psykologisk/didaktisk problemstilling.