Billedkunst

Fagets timetal er: 320

Faget er et primært praktisk fag. Gennem undersøgelse, teknik, metode, refleksion og udtryk, skabes 2-dimentionelle og 3-dimensionelle arbejder.

Formål:

Formålet med formning-billedkunst i læreruddannelsen på Den frie Lærerskole er:

At de studerende tilegner sig og udvikler:

a) Fagfaglighed:

 • teknikker og metoder
 • viden, fagterminologi mv
 • formidling
 • samarbejdskompetence
 • det strukturelle arbejde
 • kendskab til teorier om de æstetiske læreprocessers særlige læringsmåde
 • at der i undervisningen skabes grundlag for en oplevelses- og sansebaseret erfaringsdannelse


b) Fagdidaktik:

 • viden om forholdene i skolerne
 • tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningsforløb
 • træning i indbyrdes undervisning samt feedback
 • praktikforberedelse og evaluering


DERFOR ER BILLEDKUNST

 • et billedpædagogisk fag, der i ethvert forløb rummer refleksioner omkring pædagogiske og didaktiske forhold.
 • et fag, der rummer læring gennemproduktion, refleksion og dialog
 • et udtryksfag, der via forskellige indfaldsvinkler giver mulighed for at udtrykke sig om tanker og følelser, som verbalsproget vanskeligt kan beskrive
 • et sprogfag, hvor billedet fortæller. Billedkunst indeholder sprogelementer, der er med til at afdække billedsprogets koder og åbner derved for forståelsen for egen og andres situation.
 • et oplevelses- og personlighedsdannende fag, hvor der arbejdes med fantasien og det irrationelle. Man lærer at sanse, se, føle og tænke på en mere hel og nuanceret måde. Det sanse- og oplevelsesbaserede i undervisningsforløbene er vigtige elementer i læringssammenhænge
 • et kulturhistorisk fag, som hænger uløseligt sammen med kunsthistorien
 • et redskabs- og håndværksfag, der rummer viden om og giver praktisk kendskab til forskellige teknikker og materialer samt brug af IT.


Målet er, at den studerende:

 • bliver i stand til pædagogisk og didaktisk at planlægge og gennemføre en undervisning, der målrettes til den givne elevgruppe samt tidsmæssige og økonomiske rammer
 • tilegner sig en grundlæggende viden om både det kunstneriske / kulturhistoriske udtryk aktuelt og gennem tiderne
 • tilegner sig viden om børns kreative udtryk på forskellige aldre og i forskellige materialer
 • får kendskab til børns billedsproglige udvikling og generel barndomspsykologi
 • tilegner sig viden om børn og unges billedkultur
 • tilegner sig en grundlæggende håndværksmæssig kunnen og teknisk viden, der sætter ham / hende i stand til at arbejde både kunstnerisk og tematisk inden for at bredt udsnit af mulige områder
 • træner præsentation, formidling og dokumentation
 • kan argumentere for fagets nødvendighed og værdi både som selvstændigt fag og i sammenhæng med andre fag i skolen og for fremtiden
 • gennemgår en kreativ udvikling med fokus på innovation og entreprenørskab.
 • bevarer lysten til fortsat videreuddannelse, fornyet indsigt og udvikling.


Billedkunstfagets indholdsområder:
2D:

 • Tegning
 • Maleri
 • Grafik
 • Mixed media
 • Foto
 • Digital billedbehandling samt kendskab til forskellige, aktuelle IT-programmer
 • Grundlæggende materialeoverblik, materialelære
 • Kendskab til forskellige udtryksformer, genrer, stilarter og kunstnere historisk og nutidigt


3D:

 • Skulpturteori, skulpturanalyse og skulptursamtale
 • Grundlæggende formgivningsteori
 • Overblik over og kendskab til forskellige tilgange til det skulpturelle arbejde
 • Overblik over og kendskab til de forskellige materialer og deres egenskaber, både klassiske, moderne og egne eksperimenter
 • Installation og ekstallation
 • Landart
 • Rum, arkitektur og “skolens fysiske rammer”


TEORI:

 • Børns billedsproglige udvikling
 • Billedpædagogik, billedpædagogiske retninger og billedpædagogikkens historie
 • Æstetiske læreprocesser
 • Farvelære og kompositionslære
 • Materialelære
 • Værkstedslære
 • Teori om billedsamtale og – analyse
 • Teori om 3-dimentional formning
 • Museumspædagogik
 • Kunsthistoriens væsentligste epoker, stilretninger og kunstnere
 • Evalueringsteori, feedback teori
 • Artikler fra bl.a. Billedpædagogisk tidsskrift
 • Kendskab til digitale platforme om kunst og billedpædagogik
 • Kendskab til informationssøgning på fagområdet


DET STRUKTURELLE:

 • Budgettering og indkøb
 • At holde et billedværksted
 • Planlægning af undervisningsforløb


DIDAKTIK:

 • Tilrettelæggelse af undervisningsforløb og årsplaner
 • Praktikforberedelse og -opsamling
 • Besøg af klasser på Den frie Lærerskole, besøg på skoler
 • Deltagelse i den årlige udstilling på Ollerup Friskole: “Børns Billeder”, herunder planlægning og gennemførelse af workshop


KOMMUNIKATION:

 • Øve fremlæggelse, verbalt og nonverbalt
 • Øve konstruktiv kommunikation og konfliktløsning
 • Grundlæggende om kommunikationen i skolen: lærer-elev, lærer-lærer, lærer-forældre


UDSTILLINGSBESØG:

 • Grundlæggende museumspædagogik
 • Planlægning af besøg og opfølgning på besøget/evaluering; hvordan bruger man besøg som afsæt til arbejdet med elever
 • Overblik over hvilket museer/udstillingssteder, der har skoletjenester og en vurdering af disses kvalitet


ANDET:

 • Afsluttende Billedkunstspeciale: en individuel, faglig fordybelse på 5. årgang, som afsluttes med et gennemtænkt undervisningsforløb, som fremlægges for eksterne, faglige responsgivere.
 • Afsluttende skriftligt essay på 5. årgang: “Min Billedkunstlæreridentitet”
 • Evaluering efter hvert endt forløb og efter hvert semester, hvor der evalueres på de i starten opsatte mål.
 • Løbende skriftlige opgaver
 • Bæredygtighed i faget
 • Træning i metoder til selvstændig videns- og erfaringstilegnelse