Historie/samfundsfag

Fagets timetal er: 320

Fagsyn

Historie og samfundsfag handler om at gå på opdagelse i verden, at finde ud af, hvordan den var, hvordan den er i dag og at afklare, hvordan vi ønsker fremtidens samfund udformet.
Fremtiden formes her og nu, men ikke forudsætningsløst. Vi er selv formet af vores historie og vores omgivelser og samtidig er vores fortolkning af fortiden i høj grad styret af den måde, vi opfatter nutiden på og af de mål, vi har for fremtiden.


Formål

Linjefaget har som sigte at gøre de studerende til gode undervisere i historie- og samfundsfaglige emner med særlig henblik på en undervisning i de frie skoler. De studerende skal få indsigt i og forstå, hvordan vi som enkeltmennesker og som folk er formet af vores historie og vores omgivelser og på baggrund af indsigt i egen kultur få en forståelse for andre kulturer og den gensidige afhængighed verdens samfund imellem. Den studerende skal blive i stand til at forholde sig kritisk-vurderende, selvstændigt og personligt til forskellige bud på fremtidens samfund og verdensorden.


Indhold

Der arbejdes med væsentlige emner fordelt over tid og rum.
Der arbejdes med forskellige fortolkninger og vurderinger af historiske og samfundsfaglige problemstillinger. 
Den studerende skal have en indføring i og en forståelse for historiens og historieundervisningens særlige betydning og plads i den grundtvig-koldske skoletradition og nutidige skolepraksis.
De studerende indføres i fagets didaktik og metoder, således at de bliver i stand til at udvælge og begrunde indhold og til at forestå en undervisning afpasset en bestemt modtagergruppe i et traditionsbestemt og værdibåret skolemiljø som de frie skolers.