Værdigrundlag

Ligesom de frie skoler – friskoler, efterskoler og højskoler, som vi uddanner lærere til, har Den frie Lærerskole friheden til selv at afgøre, hvilken forestilling om mennesket, livet og samfundet – dvs. hvilket idegrundlag – den vil vælge som udgangspunkt for sin praksis.  Dette idégrundlag besluttes af tillidsmandskredsen og nedfældes i skolens fundats.

Imidlertid er fundatsens formulering i det store hele besluttet allerede i 1949, da Lærerskolen blev oprettet, og kun ændret ganske lidt siden da.  Derfor er der hele tiden brug for, at fortolke og forstå fundatsens ord ind en nutid. De værdier, der er styrende for Lærerskolens praksis, vil derfor af og til ændre sig i et samspil mellem fundatsens oprindelige udsagn og de forestillinger om menneske, skole og samfund, der er herskende i nutiden.

I vores fundats pointeres det, at Lærerskolen skal indfælde sig i en grundtvig-koldsk skoletradition. Det betyder også, at tolkningen af fundatsen og opstillingen af de værdier, der skal være gældende for øjeblikket, må være præget af såvel Grundtvig og Kolds tanker som af den tradition, der udsprang af disse tanker.

For at vurdere vores værdiudsagn og trække linien til Grundtvig og Kolds tanker og traditionen har vi i det følgende givet et bud på disse tanker og indholdet af traditionen.

De 6 værdiudsagn er på den baggrund vedtaget i forbindelse med en grundlæggende ændring af undervisningsplanen i 2003.

Lærerskolens værdigrundlag består således af fundatsen og de 6 værdiudsagn.

 

  • Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole skal udvikle de studerende menneskeligt, fagligt og pædagogisk, så de bliver egnede til at undervise og medleve på skoler inden for den frie skoletradition.
 
  • Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole skal skabe forståelse og respekt for et menneskesyn, der betragter ethvert menneske som unikt, åbent for mange udviklingsmuligheder og ubetinget værdifuldt.
 
  • Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole skal skabe forståelse og respekt for et læringssyn, der understreger vekselvirkningen mellem lærer og elev og mellem viden og livserfaring.
 
  • Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole skal vægte helhed, sammenhæng og mening.
 
  • Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole skal gennem praksis give de studerende forståelse for begreberne folkelighed, folkestyre og det fælles bedste.
 
  • Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole skal være en højst personlig sag, men ikke et individuelt projekt. Den er noget, man kun kan gøre sammen med andre.