Elevmødet 2020

Vi afholder Elevforeningens generalforsamling på Den frie Lærerskole lørdag den 7. november 2020 kl. 13.30

Elevmødet ændres så vi alene gennemfører generalforsamlings-delen. Altså uden fællessang, jubilarkaffe og fest.

Der har ikke været afholdt nogen fester med indtagelse af alkohol på Den frie Lærerskole i dette skoleår, og det vil derfor være forkert, at vi inviterer gamle elever og tillidsmænd til et døgn med både det ene og det andet.

Men afvikling af generalforsamlinger er nødvendige handlinger, som kan forsvares og afvikles på god vis med skyldig respekt for de sundhedsmæssige retningslinjer.

Se dagsorden for elevforeningens generalforsamling nederst på siden.

Tilmelding til generalforsamlingen på dette link.
Frist senest d. 27. oktober 2020

Elevforeningens medlemmer er velkommen til at deltage på tillidsmandsmødet fra kl. 09.30-12.30, dog uden stemmeret, medmindre man er tillidsmand😉

Hilsen elevforeningenDagsorden til generalforsamling lørdag d. 7. november 2020:


1. Valg af dirigent, to stemmetællere og protokolfører Dirigent: Stemmetællere: Protokolfører:

2. Formandens beretning: Kommentarer og spørgsmål til formandens beretning:

3. Orientering om Den frie Lærerskole ved en lærer og en elevrepræsentant (Udgår)

4. Fremlæggelse af årsregnskab og status

5. Behandling af indkomne forslag (Eventuelle forslag, der ønskes behandlet og sat under afstemning på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Ved vedtægtsændringer se i vedtægterne)

6. Valg til bestyrelsen for en toårig periode, samt valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år;
På valg er:
Louise Frandsen
Christoffer Koch modtager ikke genvalg
Andreas Packroff
Bjarke (suppleant)
Magnus (suppleant)

7. Valg af revisor:
På valg er:
Lone De Blanck

8. Valg af tillidsmænd, samt valg af 3 suppleanter til tillidsmandskredsen for 1 år;
På valg er:
Poul Erik Fink
Dorthe Rykind-Eriksen
Lasse Rønberg Laursen
Annemette Berg Hansen

9. Eventuelt (Under dette punkt kan der intet vedtages)