Vedtægter

Vedtægter for elevforeningen på Den frie Lærerskole

§ 1

Foreningens navn: Den frie Lærerskoles Elevforening

§ 2

Elevforeningens formål:

1. At opretholde en forbindelse mellem Dfl-uddannede, tidligere ansatte og Den frie Lærerskole.
Herunder følgende opgaver:
– At afholde et årligt elevmøde med generalforsamling.
– At drive en hjemmeside med følgende indhold:
– En beskrivelse af foreningens arbejde
– Orientering fra skolen i form af referater fra bestyrelsesmøderne
– Referat af den sidst afholdte generalforsamling 
– At udgive et årsskrift i samarbejde med DfL.

2. At medvirke til udvikling af Den frie Lærerskole med afsæt i dens værdigrundlag og traditioner.
Blandt andet gennem bestyrelsen for elevforeningens pladser i tillidsmandskredsen og i styrelsen for Den frie Lærerskole.

§ 3

Medlemmer:
Ved at betale det af bestyrelsen fastsatte kontingent kan som medlemmer optages:

• Elever dimitteret fra Den frie Lærerskole
• Elever i Den frie Lærerskoles afgangsklasse fra d. 1/1 i dimisionsåret
• Tidligere ansatte på Den frie Lærerskole
• Øvrige ansatte på Den frie Lærerskole

§ 4

Kontingentets størrelse og opkrævningsmetode fastsættes af bestyrelsen.


§ 5

Generalforsamlingen:
Den ordinære generalforsamling afholdes på Den frie Lærerskole i forbindelse med det årlige elevmøde.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske 3 uger før afholdelsen.

Generalforsamlingen er højeste myndighed. Samtlige beslutninger – bortset fra § 8 og § 9 – sker ved almindeligt stemmeflertal. Afstemningerne er skriftlige.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet og sat under afstemning på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer se dog § 8.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis 2/3 af bestyrelsen eller mindst 15 % af medlemmerne kræver det.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Orientering om Den frie Lærerskole ved lærer- og elevrepræsentant
4. Fremlæggelse af årsregnskab og status
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen samt valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
7. Valg af tillidsmænd samt valg af 3 suppleanter til tillidsmandskredsen for 1 år
8. Valg af revisor
9. Eventuelt (Under dette punkt kan der intet vedtages)

§ 6

Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
Generalforsamlingen vælger hvert år henholdsvis 2 eller 3 medlemmer til bestyrelsen for en toårig periode, samt 2 suppleanter for en etårig periode.

Nuværende ansatte på Den frie Lærerskole kan ikke vælges til bestyrelsen.

Stemmetallet afgør hvem der indtræder i bestyrelsen, og hvem der bliver henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Genvalg er tilladt.

Lærerskolens 5. årgang vælger hvert år, umiddelbart efter sommerferien, et medlem til bestyrelsen for en toårig periode.


På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand, samt antager eller vælger en kasserer for et år.
I visse tilfælde, hvor kassereren ikke er medlem af bestyrelsen fastsættes et rimeligt arbejdsvederlag af bestyrelsen.
Kassereren har i sådanne tilfælde ingen stemmeret i bestyrelsen.

Bestyrelsen skal føre en forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Den skal endvidere arkivere ind- og udgående skrivelser.

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens regnskab, som aflægges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan ikke gøres personligt ansvarlige for økonomisk underskud, juridiske forpligtelser eller på andre fejldispositioner i forbindelse med foreningens arbejde. Foreningen hæfter alene med sin formue.

Kassereren for elevforeningen er den underskriftsmyndige i foreningens daglige drift.
I væsentlige økonomiske dispositioner kræves underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen fastsætter i sin forretningsorden en grænse for hvad kassereren kan underskrive.

Regnskabsåret går fra d. 1/8 til d. 31/7.

Revisionen udøves af to på generalforsamlingen valgte revisorer. De er skiftevis på valg hvert andet år og fungerer i to år. Genvalg er tilladt.

Næstformanden er suppleant for formanden.

En indtrådt suppleant fungerer det afløste medlems periode ud.

§ 7

Tillidsmandskredsen:

Elevforeningen råder over 20 pladser i tillidsmandskredsen. 18 bliver valgt på elevforeningens generalforsamling og to udpeges af bestyrelsen for en etårig periode.
Er der kun tillidsmænd i bestyrelsen tilfalder tillidsmandshvervet 1. og 2. suppleant for en etårig periode.

Valgprocedure:

2004: 4 vælges for 4 år – på valg i år 2008
2005: 5 vælges for 4 år – på valg i år 2009
2006: 4 vælges for 4 år – på valg i år 2010 osv.

Genvalg er tilladt.

§ 7’s ordlyd skal altid være i overensstemmelse med Den frie Lærerskoles fundats.


§ 8

Ændringer i vedtægterne kan ske med 2/3 majoritet, af de fremmødte, på en ordinær generalforsamling.

Eventuelle ændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før den ordinære generalforsamling.

§ 9

Den frie Lærerskoles elevforening kan opløses, hvis der på to hinanden følgende ordinære generalforsamlinger er 2/3 majoritet, af de fremmødte, herfor.

Den sidste generalforsamling træffer bestemmelse om anvendelse af eventuel formue eller ejendom.