Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU)

Grundlaget

Arbejdet i Samarbejdsudvalget (SU) på Den frie Lærerskole (DfL) fungerer på grundlag af “Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner” som den er udformet i Økonomistyrelsens cirkulære af 27. september 1999.
Dog er de paragraffer og dele af paragraffer i aftalen, som ikke er relevante for DFL undtaget. Dette betyder, at

 • § 5 – de retningslinier, der vedrører finanslovsbidrag udgår
 • § 7 – i fjerde afsnit ændres ordet “skal” til “kan”
 • § 8 – i femte afsnit ændres ordet “skal” til “kan”
 • § 11, 13, 18 – udgår
 • § 19 – første afsnits andet punktum udgår
 • § 21 til og med § 31 udgår.

Med udgangspunkt i ovenstående grundlag, kan en yderligere præcisering af arbejdet i SU på DFL angives således:

Formålet

 • At være forum for dialog og samarbejde mellem ledelse og skolens personalegrupper, samt grupperne indbyrdes om emner og principper af tværgående, overordnet karakter.
 • At sikre medarbejdernes udviklingsmuligheder samt medbestemmelse ved arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation.
 • At være med til at forebygge og/eller løse konflikter og kommunikationsproblemer på tværs af organisationen.

Arbejdsområder

Gensidig information mellem ledelse og medarbejdergrupper om emner af betydning for hele institutionen på en sådan måde, at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens beslutninger.

Med henblik på den interne kommunikationen og informationen og samarbejdet i det hele taget på Lærerskolen foranstalter SU mindst en gang om året et personalemøde for DfLs samlede personale. Mødet skal behandle emner og spørgsmål af almen interesse om DfL som læreruddannelsessted og arbejdsplads. 

Følgende emner kan indgå i SUs arbejde:

 • økonomi og budget
 • rationaliserings- og omstillingsprojekter
 • arbejds- og personaleforhold og forhold vedrørende ligestilling og ligebehandling
 • adfærdskodeks og det sociale samvær personalegrupperne imellem
 • indføring af ny teknologi
 • medarbejdernes kompetenceudvikling
 • samarbejdsstrukturen på DFL

Forretningsorden

SU konstituerer sig selv, dog således at forstanderen er født formand og en medarbejderrepræsentant er næstformand. Næstformanden vælges blandt de valgte medlemmer.

SU mødes mindst 4 gange årligt. Det er muligt for både formand og næstformand at indkalde udvalget til ekstraordinære møder. Dagsorden for møderne udarbejdes af formand og næstformand under hensyn til udvalgets arbejdsområder.

SU fastlægger i øvrigt selv sin forretningsorden.

Uoverensstemmelse

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem A- og B-side, kan sagen indbringes for Styrelsen, der har den endelige afgørelse i sagen. Dette gælder dog kun i uoverensstemmelse om sager, som af B-siden opfattes som A-sidens brud med grundlaget for SU’s arbejde.

Udvalgets sammensætning

Faste medlemmer på A-siden: forstander, kontorlederog køkkenleder
Faste medlemmer på B-siden: DM’s tillidsmand på DfL, 2 repræsentanter valgt af og blandt lærerne, 1 repræsentant valgt af og blandt medarbejderne i hhv. køkken, rengøring, pedelgruppe, kontor og bibliotek. I alt 8 repræsentanter fra B-siden.

Valgperioden for B-sidens medlemmer er principielt på 2 år, dog således at halvdelen har en etårig valgperiode som første valgperiode. B-sidens medlemmer afgør indbyrdes, hvem der i første valgperiode kun sidder ét år.

Ændring i aftalen

Nærværende aftale kan tages op til revision, når et flertal i SU ønsker det, dog skal revision af aftalen være et fast punkt på dagsordenen for det første møde i udvalget i hvert skoleår. Ændringer kan kun ske med tilslutning fra ledelsen og 2/3 af B-sidens SU-medlemmer.

(Nærværende kommissorium er vedtaget på Samarbejdsudvalgsmødet den 13. august 2002)