Forstanderens funktionsbeskrivelse

Hovedprincipper for ansvarsfordeling

a) Styrelsen har det overordnede økonomiske ansvar for skolens virke. Den udøver sit ansvar i samråd og samarbejde med forstander og forretningsfører, der er ansvarlige for at tilvejebringe fyldestgørende beslutningsgrundlag for styrelsen.
b) Forstanderen har under ansvar over for styrelsen den daglige ledelse og det pædagogiske ansvar. Det praktiske arbejde vedr. administration og økonomi udføres af forretningsføreren.

Stk. 2. Udøvelsen af det økonomiske og pædagogiske ansvar for skolens virke skal tilgodese fundatsens bestemmelser herom, de overordnede retningslinier, som tillidsmandskreds og styrelse afstikker, samt de interne samarbejdsforhold, som er fastsat i de respektive forretningsordner.
Stk. 3. Under henvisning til den i stk. 1 anførte ansvarsfordeling er parterne forpligtet til at udvise gensidig loyalitet og samarbejdsvilje i de pædagogiske, økonomiske og andre skolen vedkommende forhold i erkendelse af, at ansvarsområderne er indbyrdes afhængige.
Stk. 4. Parterne har gensidig ret og pligt til orientering om forhold af betydning for varetagelsen af ansvarsområderne. Forstanderen deltager uden stemmeret i styrelsens møder.

Udøvelse af det pædagogiske ansvar

a) Forstanderen tegner i samarbejde med skolens formand DfL udadtil. 
b) Forstanderen varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen.
c) Lærerrådet og fællesmødet deltager i arbejdet med den kompetence, der til enhver tid er fastlagt i disses respektive forretningsordner.
d) Forstanderen er ansvarlig for, at der for undervisningsåret udarbejdes en tjenestetidsplan, en aftale om fordeling af undervisningstid samt tid og art af pædagogisk-administrativt arbejde.
e) Forstanderen ansætter og afskediger personalet i overensstemmelse med den gældende fundats.
f) Forstanderen tilrettelægger og varetager den nødvendige administration til gennemførelse af ansvars- og arbejdsområder.
g) Det påhviler forstanderen løbende at holde styrelsen underrettet om det faglige arbejde på skolen.
h) Forstanderen er styrelsens repræsentant over for lærerkollegiet og skolens øvrige personale. Alle henvendelser til og fra styrelsen af betydning for skolen og dens personale effektueres gennem forstanderen.

Udøvelse af det økonomisk-administrative ansvar

a) Forstanderen varetager den økonomiske og administrative ledelse efter de af styrelsen godkendte retningslinier. Den praktiske del varetages af Kontorlederen
b) I samråd med skolens ledelsesteam orienterer forstanderen styrelsen om skolens behov for personale, lokaler, inventar, undervisningsmaterialer m.v. Overordnet sker dette gennem skolens årsbudget, som udarbejdes af forstander/kontorleder som forslag til styrelsen.
c) Forstanderen bemyndiges til at afholde de med skolens drift fornødne udgifter samt til at indgå rimelige forpligtelser for skolen – alt inden for rammerne af det af styrelsen godkendte budget og/eller tilsvarende bemyndigelser samt den gældende institutionsinstruks.
d) Servicegruppen deltager i arbejdet med den kompetence, der til enhver tid er fastlagt i dennes forretningsorden.
e) Ansvaret for overholdelsen af de i “Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.” og de hertil knyttede tilskuds- og regnskabsbestemmelser påhviler iflg. loven styrelsen. Det påhviler dog forstanderen i samarbejde med kontorlederen at underrette styrelsen om skolens faktiske forhold i relation hertil og at tilvejebringe de til tilskudsberegningen nødvendige oplysninger, og at drage omsorg for rettidig indsendelse af alle indberetninger, tilskudsskemaer m.v.
f) Forstander er ansvarlig for, at lønberegning for skolens personale sker efter de herom gældende regler og aftaler.
g) Udøvelsen af de anførte ansvarsfunktioner vedr. administration m.v. kan af forstanderen – på dennes vegne og under dennes ansvar – delegeres til det pædagogiske personale eller til personale antaget til at varetage disse specielle funktioner.