Kommissorium for lærerrådets arbejdsudvalg (LAU)

Lærerrådets arbejdsudvalg (LAU)

 

Lærerrådets arbejdsudvalg (LAU) består af forstanderen, viceforstanderen og to af lærerrådet valgte medlemmer, hvoraf en vælges som lærerrådsformand.

 

LAUs opgave er at forberede og lede lærermøderne, herunder planlægning af særlige pædagogiske dage afsat i årsplanen. LAU udarbejder i den forbindelse et årshjul til brug for lærermødet; årshjulet skal inddrage såvel visioner som konkrete gøremål.

LAU udarbejder lærermødets dagsorden med udgangspunkt i indkomne forslag fra lærerne og ledelsen; desuden kan LAU selv tage initiativ til punkter. Fokus er skolens pædagogiske drift og skoleårets tilbagevendende opgaver samt udvikling af undervisningsplanen, herunder evt. nedsættelse af ad hoc-udvalg.

LAU sørger for, evt. ved uddelegering, at der følges op på processer og beslutninger i lærermødet.

 

Udover fastsættelse af dagsorden har LAU ikke beslutningskompetence.

 

Viceforstanderen leder LAU-møderne og forestår det praktiske arbejde med offentliggørelse af lærermødets dagsorden og tilhørende bilag samt kontakten til kolleger, der ønsker punkter sat på lærermødedagsordenen eller på anden vis er ansvarshavende ved bestemte lærermødepunkter.

 

Lærerrådsformanden leder lærermøderne, med mindre andet aftales i LAU.

Det andet valgte medlem er referent, med mindre andet aftales i LAU.