Lærerrådets kommissorium

Lærerrådets kommissorium

 

Under henvisning til skolens fundats, husaftalen og forstanderens ansættelseskontrakt, hvad angår dennes ansvar og beføjelser, fastsættes følgende for lærerrådet:

 

 • Lærerrådets opgave er at varetage Den frie Lærerskoles pædagogiske virke og udvikling.
 • Lærerrådet består af samtlige fastansatte lærere, årsvikarer, viceforstanderen samt forstanderen.
 • Lærerrådet samles primært i lærermøder i henhold til årsplanen. Der skelnes mellem eksterne og interne lærermøder; ved eksterne lærermøder deltager ud over lærerrådet en repræsentant fra hver af årgangene (uden stemmeret). I forbindelse med behandling af punkter kan der inviteres gæster til mødet.
 • Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal og foregår skriftligt, hvis det ønskes.
 • Der udarbejdes beslutningsreferater fra lærermøderne. Disse gøres tilgængelige på skolens intranet for Lærerrådet samt, hvad det eksterne møde angår, for årgangsrepræsentanterne.
 • Lærerrådet vælger blandt sine medlemmer to repræsentanter til Lærerrådets arbejdsudvalg (LAU), den ene som lærerrådsformand. LAU består af de to lærerrepræsentanter, skolens forstander samt viceforstander.
 • Lærerrådet kan nedsætte udvalg til løsning af konkrete opgaver, men ikke tildele arbejdstimer.
 • Lærerrådet beder årligt Læreruddannelsesudvalget (LUU) om at arbejde med et eller flere særlige områder af betydning for udviklingen af læreruddannelsen.
 • Lærerrådet vælger blandt sine medlemmer to repræsentanter til tillidsmandsmødet.
 • Lærerrådet vælger sammen med skolens øvrige ansatte to medarbejderrepræsentanter til skolens styrelse.
 • Lærerrådet vælger fra gang til gang mindst to repræsentanter til ansættelsesudvalget i forbindelse med ansættelse af ny forstander.
 • I forbindelse med fastansættelse af øvrige medarbejdere i ledelsen samt i lærergruppen vælger lærerrådet sædvanligvis to repræsentanter til ansættelsesudvalget.
 • Lærerrådet har, under skyldig hensyntagen til skolens fundats og forstanderens ansvar og beføjelser, beslutningsret ift.
  – elevsager, herunder optagelse og relegering
  – undervisningsplan
  – skema