Viceforstanderen

Viceforstanderens arbejdsopgaver
Stillingen er sammensat af såvel undervisnings- som ledelsesopgaver.

1. Viceforstander er stedfortræder for forstanderen.
    Ved forstanderens fravær, træder viceforstanderen ind i aktuelle og hastende problem-
    stillinger, og finder midlertidige løsninger. 
    Ved forstanderens længerevarende fravær (mere end 14 dage), konstitueres
    viceforstanderen midlertidig som fungerende forstander, efter aftale med skolens
    formand og styrelse. 

2. Ledelsesopgaver for viceforstanderen:
   -Sparring med forstander om personalesituationen på lærersiden. Forstander og
     viceforstander drøfter løbende medarbejdersituationen, herunder iværksættelse
     og prioritering af nye initiativer og tiltag
   -Inddrages efter behov i konfliktløsning
   – Indgår i drøftelser om kommende ansættelser, der evt. kalder på nye  fagområder eller
     fagkombinationer, forud for beslutninger i ledelsesgruppen. Herudover indgår vice-
     forstanderen i forberedelse af personaleskift.
   – Ledelsesrepræsentant i Samarbejdsudvalg, som også skal søge at samle alle ansatte
     om fællesoplevelser og fælles tiltag.
   – Ledelsesrepræsentant i Arbejdsmiljøudvalg hvor der koordineres med serviceleder
     om de praktiske forhold og forstander om psykisk arbejdsmiljø.

3. Pædagogisk/administrative opgaver:
   – Viceforstanderen leder møderne i Lærernes Arbejdsudvalg (LAU) og forestår det
     praktiske arbejde med offentliggørelse af lærermødets dagsorden og
     tilhørende bilagsamt kontakten til kolleger eller studerende, der ønsker
     punkter sat på lærermødedagsordenen eller på anden vis er ansvarshavende 
     ved bestemte lærermødepunkter.
   – Udarbejdelse af Skoleårets Planlægning: 
   – Årsplani samarbejde med studerende i Årsplansudvalget
   – Skema
   – Fordeling af pæd.adm. opgaver til lærere; herunder opsamling, koordinering med
     kontor/portfolio på de studerende
   – Time/Fagfordeling koordineret med forstander 
   – Opgaver i forbindelse med studenteroptag / Koordineres med administrationen
   – Forestå orientering om og valg af linjefag, PPD, Det Mellemfaglige og korte valgfag,
     samt tildele de studerende deres hold på Intranet.

4. IT, Leder af Informationsarbejde – hjemmeside
   – Hjemmesiden skal fungere og løbende opdateres
   – Indsamle relevant materiale til skolens hjemmeside og Facebook indlæg.
     Koordineres med administrationen
   – Intranet; fortsat udvikling og tilretning til skolens behov og muligheder, f.eks.
     kalenderfunktioner. Koordineres med administration
   – Opsøgende i forhold til lærernes IKT-kompetencer i samarbejde med Kompas.
   – IKT – Overordnet ansvar for netværk (serviceleder praktisk og hardware)
  – Kontakt til IT-udbyder (One-House). Opdaterer drøftelser af sikkerhed, 
    investeringerm.v. i en langsigtet plan