Kvalitetssikring

Kvalitetsdefinition
Uddannelsens kvalitet kommer til udtryk ved, at der skabes sammenhæng mellem Lærerskolens overordnede værdier og formål og fagenes formål og mål.
Kvalitetssikringen baserer sig på de formulerede formål og mål for arbejdet.


Kvalitetssikring
Institutionsniveau
Kvalitetssikring på institutionsniveau sker løbende i lærermødet og gennem det arbejde Læreruddannelsesudvalget (LUU) udfører. LUU nedsættes ad hoc af Lærerrådet og består af to studerende fra hver årgang samt en lærer. LUUs opgave er bl.a. defineret som

  1. at igangsætte og vedligeholde en åben diskussion om uddannelsens indhold og kvalitet
  2. at holde fokus på indholdet og opbygningen af den aktuelle u-plan gennem igangsættelse af drøftelser og evalueringer i skolesamfundet af u-planens forskellige dele.

Kvalitetssikringen sker løbende i den medbestemmelses- og samtalekultur, der er bygget op gennem folkestyret på Den frie Lærerskole. Dette udmønter sig f.eks. ved dialogerne på stormøderne, i basisgrupperne og i de mange udvalg, hvor studerende og lærere sammen løser opgaver udpeget af Stormødet.

Tillige sker kvalitetssikringen gennem jævnlige kontakter mellem Den frie Lærerskole og de frie skoler om indholdet af læreruddannelsen, ved det årlige tillidsmandsmøde, hvor styrelsens og forstanderens beretninger er genstand for kritisk dialog samt ved løbende systematiske undersøgelser af, i hvilken grad dimittenderne fra Den frie Lærerskole får job i de frie skoler.

Mindst hvert femte år foretages en ekstern institutionsevaluering af udvalgte dele af institutionens uddannelsesarbejde. DFL iværksætter selv denne evaluering, men evaluator udpeges – uafhængigt af Lærerskolen – af de repræsenterede organisationer i tillidsmandskredsen.

Undervisningsniveau
Indenfor hvert fagområde i læreruddannelsen er der et fagudvalg bestående af faglærerne og interesserede studerende. Faglærerne udarbejder med højst tre års mellemrum i samarbejde med fagudvalget en fagbeskrivelse, der indeholder formål og målsætning for fagområdet samt en udpegning af en række kerneområder inden for undervisningens indhold. Fagets formålsbeskrivelse udarbejdes i et samarbejde mellem faglærer, fagudvalg og forstander og godkendes af forstanderen.
Fagudvalget drøfter i øvrigt løbende, hvordan der kan evalueres inden for fagområdet, og diskuterer fagområdets udvikling såvel i forhold til udviklingen i aftagerskolerns undervisning som uddannelsen på Lærerskolen.

I undervisningen er der systematisk evaluering og mindstekravet til  længerevarende fagligt forløb er:

  1. En fælles skriftlig målsætning for holdet.
  2. En fælles evaluering for holdet. (mundtligt eller skriftligt)
  3. En individuel evaluering ud fra den fælles målsætning og feedback fra læreren.

Med henblik på at styrke og kvalificere undervisningens indhold og kvalitet på DFL, sørger læreren for, at en kort beskrivelse af formålet og målet for undervisningen samt de valgte indholds-områder og metoder er tilgængelige på skolens intranet, herunder hovedsynspunkterne i den fælles evaluering på holdet.