Resultatvurdering

Resultatdefinition
Den frie Lærerskole udtaler sig om den enekelte studerende i hvert gennemført fag og giver desuden en samlet udtalelse om den enkelte studerende i forhold til lærerarbejdet .

 

Fagudtalelsen:
Udtalelsen udformes af den pågældende faglærer på baggrund af en konkret vurdering af den studerendes aktiviteter og resultater i forhold til fagenes formål og mål.

Inden for et givet fagligt område (et fag eller fagligt forløb) kan en studerende have opnået større eller mindre

  • indsigt (i fagets genstandsområde, metoder og teorier)
  • viden (om fakta, problemstillinger osv. inden for faget)
  • færdigheder (af relevant art i fagets metoder og discipliner)
  • didaktisk refleksion (over prioritering af indhold, tilrettelæggelse og gennemførelse af faget i en undervisningspraksis)
  • formidling (af faget i en undervisningssammenhæng)
  • professionsidentitet (udvikling af læreridentitet i relation til faget).

Det er hovedsageligt disse seks områder, der kommunikeres i en fagudtalelse. 

Lærerrådets udtalelse:
Ud over fagudtalelsen i de enkelte fag, udarbejder lærerrådet en udtalelse af generel karakter om den studerendes egenskaber som lærer og formidler. Endvidere udtaler lærerrådet sig om den studerendes deltagelse og engagement i studieaktiviteterne ud over undervisningen.
Udtalelsen indgår sammen med fagudtalelserne i afgangsbeviset.