Skolens ledelse

Den frie Lærerskole er en selvejende institution hvis øverste myndighed er skolens Tillidsmandskreds. Den består af mindst 101 medlemmer, der vælges for en 4-årig periode. Tillidsmandskreds har beslutningsmyndigheden over skolens fundats som udtrykker skolens overordnede formål og styrelse.

Tillidsmændene er en kreds af mennesker, der er optaget af skolens formål, historiske baggrund og aktuelle virke. Det er tillidsmandskredsens opgave at støtte og styrke Den frie Lærerskoles virke gennem overordnede beslutninger på tillidsmandsmøderne i henhold til nærværende fundats samt ved almindelig folkelig oplysning om skolens formål og virke.

Tillidsmandskredsen vælger 7 af de 11 styrelsesmedlemmer, som tilsammen udgør skolens styrelse. Skolens medarbejdere vælger yderligere to styrelsesmedlemmer, skolens elevforening vælger et medlem og de studerende vælger et medlem.
Styrelsen har over for tillidsmandskredsen det overordnede økonomiske ansvar for skolen. Den udøver sit ansvar i samråd og samarbejde med forstander og kontorleder, der er ansvarlige for at tilvejebringe fyldestgørende beslutningsgrundlag for styrelsen.

Styrelsen skal i øvrigt for tillidsmandskredsen og Uddannelses- og Forskningsministeriet påse, at skolen drives i overensstemmelse med sit formål og efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler

Forstanderen ansættes og afskediges af styrelsen. Vilkårene for ansættelse fastlægges i en kontrakt, der ligger inden for rammerne af de centralt fastsatte eller aftalte regler.

I det daglige ledes Den frie Lærerskole af forstander Rasmus Kolby Rahbek i et ledelsesteam, som består af køkkenleder, kontorleder, serviceleder og viceleder.
Forstanderen ansætter og afskediger personalet, herunder lærerne.

Alle lærere og forstanderen danner et lærerråd, hvis kompetence fastlægges i en interne aftale.

Lærerskolen dagligdag er organiseret i en demokratisk struktur, hvor alle ansatte og alle studerende danner et stormøde, hvis kompetence fastlægges i den interne aftale. Såvel lærerrådet som Stormødet nedsætter forskellige udvalg, der varetager opgaver i forbindelse med studiet, demokratiet og fællesskabet.

De studerende har herigennem muligheder for en meget stor grad af medindflydelse på såvel studiets tilrettelæggelse og indhold som struktur, prioriteringer og økonomi.