Undervisningsmiljøvurdering 2016

Om arbejdet med UMV 2016

Undervisningsmiljøvurderingen (UMV) 2016 er lavet af undervisningsmiljøudvalget (UMU). Den frie Lærerskole har et permanent undervisningsmiljøudvalg, hvor der sidder en lærer og minimum en studerende fra hver af de 4 årgange på skolen, og som har cirka 12 møder i løbet af et skoleår.

UMV 2016 er lavet som en spørgeskemaundersøgelse. UMU har selv udformet undersøgelsen, med inspiration fra især Dansk Center for Undervisningsmiljø, således at den passer bedst muligt til det studiemiljø og den målgruppe af lærerstuderende, som er på Den frie Lærerskole. Under arbejdet med spørgeskemaet har det være fremlagt til spørgsmål og ændringsforslag på det møde, hvor alle skolens lærere og studerende deltager (stormødet).

Undersøgelsen har været en kortlægning af Lærerskolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø, og UMU har efterfølgende arbejdet med at analysere resultaterne med henblik på, hvor der måtte være problemer, hvad der fungerer godt og hvilke handlinger der bør prioriteres.

Det er værd at bemærke, at Lærerskolen har et såkaldt folkestyre som et af sine uddannelsesområder, hvor de studerende i høj grad får mulighed for at blive inddragede i skolens beslutningsprocesser, især igennem stormødet og en lang række udvalg hvor der sidder lærere, studerende og i nogle også ledelse. Det betyder, at forhold der berører studiemiljøet også kan komme op, debatteres og føre til nye beslutninger i andre udvalg end UMU. På den måde arbejder Lærerskolen løbende og på mange forskellige niveauer med en optimering af studiemiljøet.

Konklusion på UMV 2016

Konklusionen på UMV 2016 er, ligesom den sidste vi lavede for 2 år siden, at der generelt er stor tilfredshed med undervisningsmiljøet blandt de studerende på Den frie Lærerskole. Trivslen er meget høj og de studerende er i høj grad motiverede for at deltage i undervisningen. Inden for det fysiske område er der især meget stor tilfredshed med rengøringsstandarden.

Nogle hovedtal fra undersøgelsen:

65 % af de studerende har svaret på spørgeskemaet.

73 % svarer at de trives godt eller meget godt, mens 5% svarer at de trives mindre godt eller dårligt.

Med hensyn til sociale relationer svarer 78 % at de er gode eller mere, 4 % at de er dårlige og 16 % at de er ok.

Det æstetiske miljø er 44 % tilfredse eller meget tilfredse med, 39 % svarer ok og 11 % lav tilfredshed eller derunder.

Endelig vurderes de fysiske rammer som gode eller rigtig gode af 57 %, ok af 35 % og mindre gode eller dårlige af 7 %.

Handlingsplaner

På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen og en række møder har UMU besluttet at prioritere at sætte følgende hovedpunkter på vores dagsorden for det næste skoleår:

–          En debat af årgangsturen på 4. årgang: Den fælles indsamling af penge til turen kræver meget arbejdskraft og solidaritet af årgangen, og UMU planlægger at få hele konceptet med en stor udlandsrejse på 4. årgang diskuteret igennem i skolesamfundet, med særligt henblik på trivsel og arbejdsmængde.

–          Indretningen og brugen af Lærerskolens nærtliggende udeområder, med særligt henblik på at fremme samværet, samtalen og rekreationen her, samt bidrage til at gøre dem så æstetiske, spændende og indbydende som muligt.

–          Lydmiljøet i spisesalen

–          Antallet af studiearbejdspladser.