Afgangsprojektet i Anvendt Scenekunst​

Beskrivelse af afgangsprojektet:

Modulet Afgangsprojektet har et omfang svarende til 15 ECTS point. Modulet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.
Studerende kan udarbejde afgangsprojektet alene eller i gruppe på op til tre studerende.
Den studerendes arbejde med afgangsprojektet tager udgangspunkt i et emne, som skal formuleres, så det giver mulighed for at udarbejde en problemformulering eller et undersøgelsesspørgsmål, der gør det muligt at undersøge et centralt, afgrænset indhold fra uddannelsesforløbets moduler.
Uddannelsesinstitutionen repræsenteret ved vejlederen skal godkende emnet.


Emne:

Modulet Afgangsprojektet giver den studerende mulighed for at dokumentere sine kvalifikationer på baggrund af en dybdegående belysning af et fagligt relevant problemområde.
Udvælgelse, indkredsning og afgrænsning af emne og problemområde, samt den dybdegående belysning af problemområdet udgør således den centrale del af den studerendes indsats på modulet.
Dokumentation af viden, færdigheder og kompetencer
Som den afsluttende eksamen på den pædagogiske diplomuddannelse har afgangsprojektet til formål at dokumentere hvordan uddannelsesforløbet som helhed har kvalificeret den studerende til indfrielse af målene for uddannelser inden for det pædagogiske fagområde.
Gennem afgangsprojektet dokumenterer den studerende sine kvalifikationer i forhold til at danne en syntese af uddannelsens forskelligartede indholdsaspekter ud fra et udviklingsbaseret og professionsorienteret videngrundlag.
Afgangsprojektet skal således dokumentere den studerendes kompetence til selvstændigt at varetage pædagogiske funktioner som at planlægge, organisere, udvikle og realisere opgaver inden for områder som undervisning, vejledning, formidling, læring, didaktik og social inklusion samt at udvikle egen praksis. Endvidere skal afgangsprojektet dokumentere den studerendes kompetencer til selvstændigt at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i såvel offentlige som private virksomheder, institutioner, forvaltninger mv.


Forløb med uddannelsesretning:

Uddannelsesforløbets sammensætning af moduler danner for den studerende uddannelsesretningen anvendt scenekunst.
Studieordningens beskrivelse af uddannelsesretningens læringsudbytte kommer således til at udgøre et vigtigt pejlemærke for den studerendes valg af emne og problemområde. Emnet skal afspejle uddannelsesretningens faglige område og afgangsprojektet skal dokumentere hvordan uddannelsesforløbet som helhed har kvalificeret den studerende til at indfri uddannelsesretningens mål for læringsudbytte.


Læringsmål for afgangsprojektet:

Med udgangspunkt i det godkendte emne inden for uddannelsens mål for læringsudbytte skal den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnå viden, færdigheder og kompetencer således:


Viden:

Har indsigt i og forståelse af professionsrelevant teori, metode og forskning
Har indsigt i og forståelse for sammenhænge og dilemmaer mellem det individuelle, det kontekstuelle og det samfundsmæssige perspektiv på det pædagogiske arbejde
Kan reflektere over og vurdere professionsrelevante udviklingsmuligheder gennem inddragelse af forskellige vidensperspektiver


Færdigheder:

Kan identificere relevante praksisnære problemstillinger
Kan analysere og vurdere relevansen af opgavens forskellige metodiske og indholdsmæssige aspekter i relation til emnet og de valgte problemstillinger
Kan formidle praksisnære faglige problemstillinger og forslag til indsatser


Kompetencer:

Kan håndtere teorier og metoder med henblik på videnbaseret udvikling af pædagogisk praksis
Kan indgå i professionel og tværprofessionel dialog om pædagogiske mål og metoder

Bedømmelsen af afgangsprojektet er individuel og sker på baggrund af en skriftlig opgave, som gøres til genstand for en mundtlig ekstern prøve. Udarbejdes den skriftlige opgave i en gruppe, skal hver enkelt deltagers bidrag kunne identificeres.
Se nærmere information om afgangsprojektets skriftlige opgave og mundtlige eksamen i prøveallongen bagerst i studieordningen, bilag 4.
Afgangsprojektet: Mundtlig prøve kombineret med stor skriftlig opgave
Afgangsprojektet udarbejdes på grundlag af et selvvalgt og af institutionen godkendt emne.
Skriftligt afgangsprojekt og mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen. Prøven er ekstern.

15 ECTS Omfang af Afgangsprojektet:
max 25 sider for 1 studerende
max 32 sider for 2 studerende eller
max 40 sider for 3 studerende


Prøvetid:

1 studerende 45 min inkl. votering
2 studerende 70 min inkl. votering
3 studerende 90 min inkl. votering


Ansøgning:

Sker via nedenstående ansøgningsformular. Vi udbyder modulet løbende – ring og hør nærmere
Ansøgningsformular kan udfyldes HER


Kontakt:

Henvendelse vedr. yderligere oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskoles administration:
Sekretær, Gitte Mørkenborg Olsen, kontor@laererskolen.dk, Telefon. 62 24 10 66
PD-uddannelsesleder, Bent Hansen bent@laererskolen.dk