Undersøgelse af pædagogisk praksis​

5 ECTS-point, intern prøve

Efteråret 2018

Modulet er placeret i nær tilknytning til det afgangsprojekt den PD- studerende skal i gang med i forårssemesteret 2019, da der er meget viden og færdigheder fra modulet, der kan anvendes i denne sammenhæng.
 

Formål

Modulet skal kvalificere den studerende til at undersøge og dokumentere pædagogisk praksis. Den studerende skal udvikle færdigheder til på et metodologisk reflekteret grundlag at frembringe empiriske data om pædagogisk praksis.
 

Mål for læringsudbytte

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

 • udvikle et metodisk begrundet design for undersøgelse af pædagogisk praksis
 • håndtere arbejdsprocesserne i forbindelse med at gennemføre en mindre empirisk undersøgelse

For at opnå disse kompetencer skal den studerende

Viden

 • have viden om muligheder og begrænsninger ved forskellige kvantitative og kvalitative metoder til undersøgelse af pædagogisk praksis
 • kunne identificere og reflektere over metodiske problemstillinger, der knytter sig til undersøgelser af pædagogisk praksis

Færdigheder

 • kunne begrunde metodevalg i relation til undersøgelse af pædagogisk praksis
   

Undervisning og vejledning i modulet

Undervisningen i modulet er tilrettelagt som en kombination af undervisning og vejledning. 

Studieperiode: 3.09.2018 – 14.12.2018.

Introduktionsdag: Onsdag den 12.09.2018 fra kl. 10:00 -15:00 på Den frie Lærerskole.

Efterfølgende i processen er der individuel vejledning som foregår pr. e-mail, telefon og efter nærmere aftale med vejleder.


Vejledende pris

Pris kr. 5.500,- som dækker undervisning, vejledning, materialer, eksamen, forplejning i tilknytning til introduktionsdagen.
 

Uddybende:

Kvalitative og kvantitative metodetilgange til undersøgelse af pædagogisk praksis:

Der arbejdes med kvalitative metodetilgange, som for eksempel: interview, observation, herunder videoobservation, feltarbejde, dokument- og diskursanalyse. Der arbejdes med kvantitative metodetilgange, som for eksempel: eksperimenterende undersøgelser, herunder evidensbaserede undersøgelser, surveybaserede undersøgelser, psykometriske undersøgelser.

Undersøgelsesintention og undersøgelsesmetode:

Overvejelser over undersøgelsens design i forhold til empiriindsamling: sammenhænge, dilemmaer og problemstillinger i forholdet mellem undersøgelsens spørgsmål og problemfelt og valg af metoder til brug for dataindsamling. Gennemgang af forskellige tilgange til empiriindsamling og empirifortolkning, for eksempel hermeneutiske, narrative, kritiske, casebaserede og kvantitative tilgange.

Metodeovervejelser og metodestringens:
Overvejelser over den eller de valgte undersøgelsesmetoders muligheder og begrænsninger i forhold til genstandsområde og / eller undersøgelsesfelt. Overvejelser over hvordan man kvalificerer sin undersøgelsespraksis, herunder spørgsmål om bias, pålidelighed og påvirkelighed.

Gyldighedskrav og gyldighedsforventninger til empiriske undersøgelser, herunder forskellige metodologiske tilgange og / eller forståelsesmåder vedr. spørgsmål om gyldighed / validering, blandt andet spørgsmålet om evidens og evidensbegrebet.

Fortolkning og vurdering af data:
Overvejelser over fortolkningsniveauer og fortolkning af forskellige empiriske data.

Empiriinddragelse i diplomuddannelsens modulopgaver:
Vurdering af, hvad det vil sige at arbejde vellykket med at anvende og formidle empiriske undersøgelser inden for professionsområdet.

Produktet der skal skrives og vurderes

Undersøgelsesdesign:

Et undersøgelsesdesign kan karakteriseres ved systematisk og begrundet udvælgelse af undersøgelsesmetoder på grundlag af metodisk teori. Der skal indgå metodologiske overvejelser og begrundelser. Designet skal tage udgangspunkt i den studerendes praksisfelt og peger frem mod afgangsprojektet eller et selvstændigt udviklingsprojekt.

Designet er et fyldestgørende skriftligt produkt, der vurderes selvstændigt som afslutning på modulet.
 

Indhold:

Udover de nedenfor anførte formkrav, er der ikke bestemte indholdsmæssige krav til et undersøgelsesdesign, men designet bør indeholde:

 • En begrundet indkredsning af – og redegørelse for valg af emne, problemformulering/problemstillinger
 • Redegørelse for valg af teori og metode
 • En opstilling af et relevant undersøgelsesdesign med inddragelse af bidrag som metodologiske overvejelser, udviklingsarbejde, relevant litteratur, empiriske undersøgelser, kildemateriale og egne erfaringer
 • Perspektivering og vurdering der peger frem mod et udviklingsprojekt og/ eller et Afgangsprojekt
 • Overvejelser omkring gyldighed og pålidelighed
 • Refleksion over egen arbejds- og erkendelsesproces
   

Formkrav:

Et undersøgelsesdesign skal indeholde:

Obligatorisk forside

Godkendt problemformulering

Indholdsfortegnelse med angivelse af overskrifter og sidetal
 

Omfang:

6 sider. Ved en side forstås A4 med højst 2400 tegn med mellemrum.

Forside, indholdsfortegnelse, bilagsliste, litteraturliste og bilag indgår ikke i det maksimale sidetal.

Litteratur:
Den faglige litteratur på modulet Undersøgelse af pædagogisk praksis har et vejledende omfang på ca. 400 sider.

Aflevering:
Undersøgelsesdesignet afleveres elektronisk til Den frie Lærerskole senest mandag den 3.12.2018.

Intern votering finder sted i onsdag den 14.12.2018.

Bedømmelse:
En samlet karakter efter7-trins-skalaen.

Bedømmelsen af designet er individuel og sker som en vurdering af i hvilken grad den studerende er i stand til at indfri modulets læringsmål, herunder hvorledes den studerende kan:

Afgrænse og identificere en relevant problemformulering/relevante problemstillinger.

Opstille og reflektere over et undersøgelsesdesign- herunder hvordan den studerende inddrager metodologisk teori og empiri fra det pædagogiske fagområde samt beslægtede fagområder.

Vurdere den måde, problemformuleringen /problemstillingerne er behandlet på, idet der inddrages metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser om pålidelighed og gyldighed.

Formidle fagligt.
 

Tilmelding:

Tilmelding sker elektronisk. Ansøgningsskema kan downloades HER

 

Yderligere oplysninger kan rettes til Den Frie Lærerskoles administration: Gitte Mørkenborg Olsen på: e.mail: dfl@dfl-ollerup.dk eller tlf.: 62 24 10 66.