Folkestyret

Folkestyret er en central del af læreruddannelsen på Lærerskolen. Ved en aktiv deltagelse bliver de studerende gode til at give udtryk for meninger og holdninger og tage del i beslutninger, der vedrører deres liv og uddannelse. De lærer at deltage i, udforme og lede store og små forsamlinger, hvor mange forskellige holdninger og meninger skal mødes i en fælles handling.
Det er en betydningsfuld kompetence for en lærer, som udover at skabe faglig udvikling hos sine elever ikke mindst skal bibringe dem grundlæggende demokratisk dannelse.

Ud over, at de studerende er aktivt medbestemmende i undervisningen i fagene, er folkestyret på Lærerskolen bygget op om de studerendes deltagelse i:

  • Stormødet, der træffer overordnede beslutninger og udtaler sig om skolens væsentlige forhold
  • Basisgrupper, som består af studerende fra alle årgange og to lærere. Her drøftes væsentlige problestillinger, før der skal træffes beslutninger på stormødet
  • Fagudvalgsmøder, hvor fagenes løbende aktiviteter og langsigtede udvikling tilrettelægges 
  • De ugentlige årgangsmøder
  • Møder i diverse udvalg med forskellige sagsbehandlings- og beslutningsområder
  • Elevmødet (kun for studerende), der mødes efter behov

Derudover deltager en repræsentant fra hver årgang i den såkaldt eksterne del af det ugentlige lærermøde.

De studerendes deltagelse i folkestyret udmønter sig også i, at elevmødet blandt de studerende vælger et medlem til skolens styrelse.

For deltagelse i folkestyret for så vidt angår stormødet og årgangsmødet gælder de samme retningslinier om tilstedeværelse som for deltagelse i undervisningen.