Naturfag

Fagets timetal er: 320

Liniefaget naturfag dækker liniefagsuddannelse i skolefagene biologi, geografi og natur/teknik. Undervisningen i naturfag på Den frie Lærerskole vil på en og samme tid tage udgangspunkt i en moderne naturvidenskabelig og en historisk-poetisk forståelse af forholdet mellem mennesket og den øvrige natur.

Formål
Formålet med undervisningen i naturfag er, at de studerende bliver gode lærere i fagene biologi, geografi og natur/teknik i de frie skoler, samt at de bliver i stand til og får lyst til at formidle fagområdernes indhold i folkeoplysningen og i andre folkelige fora. 
Undervisningen i naturfag skal derfor ud over at give de studerende undervis-ningskompetence inden for de tre skolefag gøre de studerende kompetente til og give dem lyst til at deltage i diskussionen om og udviklingen af de naturviden-skabelige vidensområders særlige placering i den grundtvig-koldske skole-tradition. Ligeledes skal undervisningen give de studerende en sådan indsigt i og personlig holdning til menneskets omgang med den øvrige natur, at de kan og vil deltage i de samfundspolitiske diskussioner om globalisering, økologi og bæredygtighed og kritisk kunne forholde sig til naturvidenskabens funktion i et moderne samfund.

Målet i liniefaget er, at de studerende efter endt forløb besidder tværfaglig- og enkeltfaglig viden både bredt og dybt i de tre fagområder. De studerende skal kunne anvende deres viden fagdidaktisk.
De studerende skal kunne analysere og vurdere undervisningsmaterialer til fagene samt kunne planlægge, gennemføre og evaluere undervisning på de forskellige niveauer.
Målet er tillige, at de studerende opnår en bred indsigt i og forståelse for naturvidenskab som videnskabsområde herunder naturvidenskabens placering i den videnskabsteoretiske diskurs i samfundet.

Indhold
Undervisningen i naturfag vil derfor have følgende indholdsmæssige kærneområder som vi arbejder med i løbet af studiet:

Biologi
De levende organismer og deres biotoper
Sundhed og fysiologi i biologisk perspektiv
Genetik, evolutions- og adfærdsbiologi
Anvendelse af biologi i produktion og bioteknologi
Feltbiologi og eksperimentel biologi

Geografi
Naturgeografi
Kulturgeografi
Regionalgeografi
Befolkningsgeografi
Samspillet mellem mennesker og natur
Globalisering og rige- og fattige lande

Natur/Teknik
Materialer, stoffer, fænomener og apparater fra hverdagen
Dyr, planter og mikroorganismer
Kroppen og dens funktioner
Centrale sammenhænge i naturen
Regionale og globale mønstre
Den atomare og molekylære verden
Solsystemet og verdensrummet
Ressourceudnyttelse og bæredygtighed
Samfundets og den enkeltes brug af teknik
Naturvidenskabelige arbejdsmetoder

Vi lægger i liniefaget Naturfag stor vægt på, at undervisningen foregår udendørs, hvor dette er relevant i forhold til emnerne, og vi anvender udeskole/udeundervisning som didaktisk metode.

I den frie skoletradition er værdigrundlag, fortælling, oplysning og oplivning centrale begreber. Vi forholder os i liniefaget Naturfag aktivt til disse begreber samtidig med, at vi har begreber som ”Centrale kundskabs- og Færdigheds-områder”, “Slutmål”, “Delmål”, “Fælles Mål” og “Testning” med, når vi tilrettelægger vores undervisning. Undervisningen tilrettelægges altid i dialog mellem underviser og studerende, og vi bestræber os hele tiden på, også at beskæftige os med, hvad der aktuelt er på den miljømæssige dagsorden, hvad der aktuelt sker på verdensplan, og hvad der sker i naturen netop nu.
Også i liniefaget Naturfag er tilegnelsen af kundskaber og færdigheder et personligt ansvar men en fælles sag.