Tysk

Fagets timetal er: 320

“Wer fremde Sprachen nicht kennt,
weiss nichts von seiner eigenen.”


Johann Wolfgang von Goethe

Den gode tysklærer

Det levende fag tysk giver dig som studerende mulighed for at bevæge dig gennem et felt af mangesidet karakter. Du bliver ikke blot en sikker formidler af det karakteristiske tyske, men du vil i lige så høj grad blive inspireret til at dyrke de interkulturelle kompetencer og kommunikativt være klar til at indgå blandt verdensborgere.

På linjefaget tysk arbejder du med international bevidsthed. Du vil arbejde i et læringsfelt, hvor den spændende og vedkommende fortælling om vores nabofolk i syd sættes i historisk-poetisk perspektiv.

Tysk i den frie skoleverden betyder også en bevidsthed om Grundtvig og Kolds skolesyn, naturligvis relateret til vor tid. Det koldske som den levende og fortællende undervisning og det grundtvigske som det folkelige; bevidstheden om modersmålets betydning for et folk samt åbenheden over for fremmede kulturer og sprog.

Med et udgangspunkt i nutiden bliver tysk sprog og kultur sat i perspektiv, frem såvel som tilbage i tiden, hvilket også giver dig sikkerhed og bevidsthed om det danske. I dette spil mellem to sprog og kulturer fremmes din færdighed i at analysere og beskrive sproget og relatere til samfundet.

Du vil som studerende i tyskfaget lære at formidle et nuanceret tysklandsbillede i en interkulturel kontekst. Du vil lære at virke internationalt inspirerende på din skole, idet du aktivt kan indgå i mellemfolkeligt arbejde, både i undervisningssammenhæng og som en international medarbejder i skolen.

Under uddannelsen tilegner du dig en bred vifte af sprogdidaktiske færdigheder, således at du kan være en motiverende underviser, som tilrettelægger sprogundervisning efter elevernes behov.
Gennem en eksemplarisk læring, hvor du som studerende vil møde dine egne og andres refleksioner og evaluering, fremmes den levende vekselvirkning mellem elev, lærer og stof, givende dig de bedste forudsætninger i et indlæringsfællesskab for en positiv og tværfaglig tilgang til undervisning.


Du arbejder som studerende med pædagogiske redskaber til at vække dine fremtidige elevers lyst til læring og give dem mod på og interesse for det tyske sprog. Du udvikler dig som en kreativ og engageret lærer, der ikke er bange for at tage nye metoder i brug for at udvikle elevernes interkulturelle kompetencer og sproglige forståelse.


På denne måde får du med linjefaget tysk på DFL et fag med udviklingsmuligheder på både dannelsesplan og faglig plan.


Det ovenstående formål danner grundlaget for, at du vil være i stand til at undervise i tysk på en inspirerende måde og til at varetage tysklærerens opgaver i de frie skoler.
 
  
Indhold:

Kommunikative færdigheder og sprogbrug:
Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed – at lytte, (ud)tale, læse og skrive, herunder kommunikationsstrategier.

Analyse og vurdering af tekster og andre udtryksformer, herunder billeder og lyd.

Refleksioner over egen sprogtilegnelse med henblik på lærerens rolle som sproglig vejleder.

Brug af hjælpemidler i form af elektroniske medier, informations- og kommunikationsteknologi, ord- og håndbøger.

Kendskab til tysk samt sprogets opbygning/grammatik:
Indsigt i sprogbrugsregler og udvikling af forståelse for sprogets struktur og anvendelse.

Kriterier for udvælgelse af grammatisk stof og sammenligning af forskellige grammatiske fremstillinger.
Beskrivelse, analyse og vurdering af elevsprog.

Kulturforståelse:
Kendskab til og indsigt i væsentlige sider af litteratur, historie, kultur og samfundsforhold i de tysktalende lande.
Udvikling af mellemfolkelig kompetence og interkulturel sensibilitet.
Kontakt med mennesker fra tysktalende lande, dels gennem besøg udefra, dels gennem studierejser til de respektive lande.
Uddannelsen omfatter et studieophold i et tysksproget land. Dette sker ved deltagelse for eksempel i en faguge eller i et praktikforløb. Det kan også omfatte et sprogkursus i Tyskland f.eks. afholdt af Goethe-Instituttet.

Fagdidaktik:
Skolefagets begrundelse, indhold og historiske udvikling.
Fagdidaktik med henblik på at planlægge og gennemføre undervisning, der relateres til den givne skoleforms idébaggrund og pædagogik samt givne elevgruppes alder og sammensætning.

Indlærings- og undervisningsmetoder og andre pædagogiske udfordringer, f.eks. tværfaglige forløb og projektarbejde.

Teorier om børn og unges fremmedsproglige udvikling.

Fremmedsprogspædagogiske strømninger i fagets historie og i den aktuelle pædagogiske didaktiske praksis, forskning og debat.