PD: FRIE SKOLERS GRUNDLAG OG PÆDAGOGISKE UDVIKLING​

Denne pædagogiske diplomuddannelse er udviklet i samarbejde mellem Den frie Lærerskole og UC-Lillebælt. I processen har Dansk Friskoleforening, Frie Skolers Lærerforening, Efterskoleforeningen, Folkehøjskolernes Forening samt undervisere været inddraget i beskrivelsen af formål og kompetencemålene.
I nedenstående kan du læse om formålet med hele PD-uddannelsen, samt de kompetencer, viden og færdigheder uddannelsen sigter på.


Formål

Formålet er at lærere, pædagoger, ledere og øvrige studerende opnår viden og indsigt i de frie skolers ide- og virkningshistorie og tilegner sig færdigheder og kompetencer til at aktualisere, formidle og omsætte menneske- og skolesyn, værdier og pædagogisk praksis for de frie skoler.
Mål for læringsudbytte


Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

  • Kvalificere og udvikle frie skolers pædagogiske praksis på baggrund af beskrivelse, analyse og vurdering af teori og praksisrefleksion
  • Kunne skabe koblinger til frie skolers værdigrundlag samt omsætning i hverdagspraksis gennem indsigt i begreberne livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse
  • Alene og i samarbejde med kolleger kvalificere og udvikle fagdidaktik og dannelsesmål samt omsætte dette i konkret undervisning
  • Deltage i og være medansvarlig for skolens udvikling og være repræsentant og eksponent for skoleformen gennem internt og eksternt samarbejde


For at opnå disse kompetencer skal den studerende

Viden

  • Have viden om de filosofiske ideer og pædagogiske grundtanker bag de frie skolers opståen og udvikling
  • Have indsigt i spændingsfeltet mellem skolepolitiske og pædagogiske reformer i den offentlige skole og udmøntningen af de frie skolers pædagogiske grundideer
  • Have viden om det moderne samfunds vilkår for børn, unge og voksnes livsfaser og identitetsudvikling


Færdigheder

  • Kunne tilrettelægge didaktisk velovervejede undervisnings- og studieforløb med baggrund i skolens værdigrundlag, formål og mål
  • Kunne vurdere pædagogiske strømninger i lyset af den frie skoles idegrundlag og traditioner og herigennem bidrage til at videreudvikle den frie skoles pædagogiske ideer og praksis
  • Kunne formidle ny viden, teori og praksis samt bidrage til den offentlige debat om udvikling af de frie skoler.


I den pædagogiske diplomuddannelse i ”Frie Skolers Grundlag og Pædagogiske Udvikling” er der fire valgfrie moduler, hvor læringsmålene og praktiske oplysninger er beskrevet. Fra de enkelte moduler kan der foretages elektronisk tilmelding.

Modul 1: Frihedssyn og pædagogisk praksis

Modul 2: Fortællekultur, fortælling og det narrative

Modul 3: De frie skoler i en global verden

Modul 4: Vejledning i friskoler, efterskoler og højskoler

Læs læringsmålene og praktiske oplysninger under de enkelte moduler i oversigten.