Modul 1: Frihedssyn og pædagogisk praksis​

10 ECTS-point, ekstern prøve

Læringsmål

Den studerende:

  • Kan omsætte tanker om pædagogisk grundsyn i udviklingen af kvalitativt begrundede tiltag inden for undervisning, opdragelse og dannelse
  • Kan forholde sig til etiske og dannelsesmæssige udfordringer i den værdibaserede skole i praksis
  • Kan i samspil med kolleger og ledelse skabe rammerne for udviklingen af livsoplysende fællesskaber og undervisning  
  • Har viden om den pædagogisk filosofiske baggrund for begreberne livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse
  • Har kendskab til økonomiske, sociale og politiske forholds betydning for den frie skoles praktiske forvaltning af frihedssynet
  • Kan sætte frie skolers begreber om frihed, dannelse og etik i relation til relevante videnskabsteoretiske positioner
  • Kan analysere, reflektere over og vurdere frie skolers frihedssyn i relation til pædagogisk teori og øvrige centrale pædagogiske positioners frihedssyn, herunder folkeskolens frihedssyn
  • Kan i samarbejde med kolleger og ledelse metodisk analysere pædagogiske tiltag samt redegøre for pædagogikkens etiske aspekt


Undervisere

Ingrid Ank. Cand. theol., leder af Grundtvig-Akademiet
Peter Bendix, Formand for Dansk Friskoleforening
Rasmus Kolby Rahbek. Cand. mag. og Ph.d. i højskolepædagogik
Laust Riis-Søndergaard, seminarielærer i pædagogik, didaktik, psykologi.
Simon Finnerup, seminarielærer i pædagogik, didaktik, psykologi
Bent Hansen, seminarielærer

Internater: 

Se undervisningsplan her

Sted:

Internaterne finder sted på Den frie Lærerskole i Kursuscenter Borgen. Deltagerne indlogeres på enkeltværelser i Kursusafdelingen.

Økonomi:

Kr. 13.180. Prisen omfatter undervisning, vejledning, eksamen, logi på enkeltværelse, alle måltiderne. Der skal påregnes ekstra udgifter til litteratur.

Ansøgning:

Ansøgning om optagelse på PD-uddannelsen sker via nedenstående ansøgningsformular, hvor du også skal vedhæfte relevante bilag/dokumentation.

Kontakt:

Henvendelse vedr. yderligere oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskoles administration:
Sekretær, Gitte Mørkenborg Olsen, kontor@laererskolen.dk, Telefon. 62 24 10 66
Kursusleder Bent Hansen bent@laererskolen.dk

SE FLYER HER