Persondataforordning

Persondatapolitik for Den frie Lærerskole

Introduktion

For at kunne tilbyde uddannelsesforløb og kursustilbud er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.  Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

 

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

Kontorleder Erik B. Larsen – E-mail: ebl@laererskolen.dk  – tlf.: 30511737

Dataansvarlig

Den frie Lærerskole

Svendborgvej 15

5762 V. Skerninge

Tlf. 62241066

Mail: kontor@laererskolen.dk

CVR-nr : 22070517

Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du har udleveret til os i forbindelse med din ansøgning om optagelse på et uddannelses- eller kursusforløb hos Den frie Lærerskole. Personoplysningerne behandles i overensstemmelse med vores persondatapolitik, som er udarbejdet i henhold til de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger.

Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores forpligtelser overfor dig i forbindelse med dit uddannelses- eller kursusforløb hos Den frie Lærerskole samt vores forpligtelser som selvejende uddannelsesinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Uden disse oplysninger vil vi ikke kunne tilbyde dig et uddannelses- eller kursusforløb.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

• Navn, adresse, telefon, e-mail, statsborgerskab

• Cpr.nr.

• Adgangsgrundlag, dvs. oplysning om tidligere uddannelser

 • Eksamensbeviser eller øvrige beviser/dokumentation for gennemført uddannelse

Opbevaring og sletning

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog gemmer vi dit afgangsbevis og for kursusafdelingen dit eksamensbevis.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

• Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).

• Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.

• Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.

• Retten til at få dine personoplysninger slettet.

• Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring

• Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering.

• Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

Datatilsynet kan også kontaktes fra den digitale postkasse på www.borger.dk

Oplysninger, som vi videregiver

Personoplysninger videregives kun til relevante personer hos Den frie Lærerskole for at opfylde behandlingen af din ansøgning om optagelse på uddannelses- eller kursusforløb. Den frie Lærerskole videregiver kun personlige data til myndighederne i den udstrækning, lovgivningen kræver det. Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden, ministerier og vores partnere.

Informationssikkerhed

Vi arbejder hårdt for at beskytte Den frie Lærerskole og vores ansatte mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt på Den frie Lærerskole:

• Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.

• Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.

• Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.

• Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.

 • Kryptering af personoplysninger modtaget på vor hjemmeside.

• Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Den frie Lærerskoles vegne.

• Vejledning og awareness træning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.

• Løbende risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger, for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen hos Den frie Lærerskole.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik og IT-sikkerhedsinstruks. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Ændringer

Vores persondatapolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne persondatapolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne persondatapolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail). 

Revisionshistorik