Fundats for Den frie Lærerskole

Navn, hjemsted og formål 

§ 1

Den frie Lærerskole er en selvejende institution med hjemsted i Ollerup i Svendborg kommune.

 

§ 2

Den frie Lærerskoles baggrund er traditionen efter N.F.S. Grundtvig og Kr. Kold, og den arbejder på grundlag af det syn på skole, menneskeliv og folkeliv, som udspringer heraf.

 

§ 3

Ud fra ovenstående er det skolens formål at:

– uddanne lærere til friskoler, efterskoler og højskoler samt andre skoleformer,
– inspirere til folkeoplysning, aktivt medborgerskab og global forståelse

– inspirere til at deltage i og lede forenings- og netværksarbejde
– tilbyde og udvikle videreuddannelse

 

§ 4

Skolens læreruddannelse er eksamensfri. Der udstedes afgangsbevis med personlige udtalelser om studieaktiviteter.

 

§ 5

Den frie Lærerskole skal have et system til kvalitetssikring og resultatvurdering af uddannelsen og en eventuel videncenterfunktion, og er forpligtet til at informere herom på en lettilgængelig måde.

 

Det systematiske kvalitetssikringsarbejde skal gøre det muligt at dokumentere resultaterne og kvaliteten af institutionens uddannelsesaktiviteter og skal samtidig sikre, at uddannelsen gennemgår en kontinuerlig udvikling.

 

Økonomisk grundlag

§ 6

Den frie Lærerskoles aktiver og passiver, herunder dens ejendomsbesiddelser og prioritetsgæld, skal fremgå af skolens årlige status.

 

§ 7

Den frie Lærerskole drives ved tilskud fra staten, ved betaling fra de studerende og ved indtægtsgivende virksomhed i øvrigt.

 

§ 8

Et eventuelt driftsoverskud tilfalder skolen og skal anvendes til fordel for denne.

Den del af skolens egenkapital, der ikke er bundet i fast ejendom og inventar med videre og i øvrigt ikke er nødvendig til skolens drift, skal anbringes efter de til enhver tid gældende regler herom.

 

Skolens ledelse

§ 9

Den frie Lærerskole ledes af:

1. Tillidsmandskredsen
2. Styrelsen
3. Forstanderen

 

Tillidsmandskredsen

§ 10

Den frie Lærerskole bygger som institution på tillidsmandskredsen, der er en kreds af mennesker, der er optaget af skolens formål, historiske baggrund og aktuelle virke.

Det er tillidsmandskredsens opgave at støtte og styrke Den frie Lærerskoles virke gennem overordnede beslutninger på tillidsmandsmøderne i henhold til nærværende fundats samt ved almindelig folkelig oplysning om skolens formål og virke.

 

§ 11

Tillidsmandskredsen består af mindst 101 medlemmer, der vælges for en 4-årig periode. Genvalg kan finde sted.

Såfremt et medlem af tvingende grunde må udtræde af kredsen i valgperioden, foretager valggruppen suppleringsvalg.

 

Medlemmerne vælges af følgende grupper:

 • Tillidsmandsmødet – min. 52 repræsentanter
 • Dansk Friskoleforening – 4 repræsentanter
 • Elevforeningen for Den frie Lærerskole – 20 repræsentanter
 • Danske Gymnastik & Idrætsforeninger – 4 repræsentanter
 • Frie Fagskoler – 4 repræsentanter
 • De ansatte på DFL – 4 repræsentanter
 • Folkehøjskolernes forening i Danmark – 4 repræsentanter
 • De studerende på DFL – 5 repræsentanter
 • Efterskoleforeningen – 4 repræsentanter

i alt 101medlemmer.

 

Valget af tillidsmænd på tillidsmandsmødet sker efter bestemmelserne i § 12.

De øvrige valggrupper afgør selv valgmåden, men valget skal være gennemført og bekendtgjort for Den frie Lærerskoles styrelse senest 1.juli efter valgåret.

Valgperioden gælder fra det første ordinære tillidsmandsmøde efter valgåret og fireår frem. Valgåret er kalenderåret.

 

§ 12

Tillidsmandsmødet vælger hvert år mindst 13 tillidsmænd. Genvalg forudsætter skriftligt tilsagn senest 3 uger før tillidsmandsmødet.

Nye kandidater skal foreslås skriftligt ved mødets begyndelse. Hver tillidsmand kan højst foreslå en kandidat.

Valget mellem de opstillede kandidater sker ved skriftlig afstemning, hvor kun fremmødte tillidsmænd har stemmeret. De kandidater, der har opnået 50% af de afgivne stemmer, er valgt. Opnår 13 kandidater ikke 50% af stemmerne, er de kandidater med de herefter højeste stemmetal valgt indtil tallet 13 nås.

Hver tillidsmand skal afgive 13 stemmer i alt, fordelt på 13 kandidater. De to, som er tættest på at opnå valg, udpeges som 1. og 2. suppleant. Valget gælder fra tillidsmandsmødets afslutning.

 

§ 13

Tillidsmandsmødet er skolens øverste myndighed. Tillidsmændene er alene bundet af deres overbevisning.

 

§ 14

Der holdes ordinært tillidsmandsmøde hvert år den første lørdag i september. Møderne indkaldes af formanden ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde til medlemmer med mindst 3 ugers varsel og holdes på Den frie Lærerskole.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, samt oplyse om de sager, der kommer til behandling.

 

Dagsordenen skal mindst omfatte:

 • 1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere
 • 2. Styrelsen aflægger beretning til godkendelse
 • 3. Forstanderen aflægger beretning til orientering
 • 4. Fremlæggelse af årsrapport til orientering
 • 5. Behandling af indkomne forslag
 • 6. Valg af tillidsmænd
 • 7. Valg af styrelsesmedlemmer
 • 8. Valg af 2 stedfortrædere for styrelsesmedlemmer
 • 9. Valg af den folkevalgte revisor
 • 10. Eventuelt

 

Forslag, som medlemmerne måtte ønske behandlet på tillidsmandsmødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før tillidsmandsmødet, og de skal i deres helhed bekendtgøres for tillidsmændene senest 8 dage før tillidsmandsmødet.

 

§ 15

Ekstraordinært tillidsmandsmøde afholdes, når 3 styrelsesmedlemmer eller 1/3 af tillidsmændene ønsker det.

Indkaldelse skal ske som ved ordinært møde. Mødet afholdes på Den frie Lærerskole.

Begæring om ekstraordinært møde skal ske skriftligt til formanden og med opgivelse af de emner, der ønskes behandlet. Ekstraordinært møde skal afholdes senest 30 dage efter, at begæringen er fremsat.

Styrelsens formand har ansvaret for udarbejdelse af dagsorden.

 

§ 16

Afgørelse på tillidsmandsmødet træffes, hvor intet andet er nævnt, ved almindeligt flertal. Ingen kan afgive mere end en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Alle valg til styrelsen, beslutninger vedrørende ændringer i fundatsen samt beslutning om opløsning af institutionen skal foregå ved skriftlig afstemning. Alle andre beslutninger skal træffes ved skriftlig afstemning, såfremt dirigenten foreskriver det, eller mindst 5 medlemmer forlanger det.

Ændring af fundatsen kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget, samt at uddannelses- og forskningsministerens godkendelse opnås.

 

Styrelsen

§ 17

Styrelsen har over for tillidsmandskredsen det overordnede økonomiske ansvar for skolen. Den udøver sit ansvar i samråd og samarbejde med forstander og forretningsfører, der er ansvarlige for at tilvejebringe fyldestgørende beslutnings-grundlag for styrelsen.

Forstanderen ansættes og afskediges af styrelsen. Vilkårene for ansættelse fastlægges i en kontrakt, der ligger inden for rammerne af de centralt fastsatte eller aftalte regler.

Styrelsen skal i øvrigt for tillidsmandskredsen og Uddannelses- og Forsknings-ministeriet påse, at skolen drives i overensstemmelse med sit formål og efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler.

 

§ 18

Styrelsen består af 11 medlemmer.
De 7 vælges af og blandt tillidsmandskredsens medlemmer for 3 år ad gangen, idet der hvert år vælges 2 medlemmer, hvert 3. år dog 3 medlemmer. 1 medlem udpeges af elevforeningens bestyrelse, 2 vælges af og blandt skolens medarbejdere og 1 vælges af og blandt de studerende.

Styrelsens medlemmer skal være personligt myndige. Der bør tilstræbes en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.
Styrelsen konstituerer sig selv og fastlægger selv sin forretningsorden. Forstander og forretningsfører deltager i styrelsesmøderne uden stemmeret.

 

§ 19

Forslag om valg af styrelsesmedlemmer og suppleanter skal fremsættes skriftligt. Ethvert valgbart medlem af tillidsmandskredsen er forpligtet til at modtage valg, men kan efter en periodes udløb udtræde af styrelsen. Såfremt et styrelsesmedlem ikke opnår valg til tillidsmandskredsen, må vedkommende udtræde af styrelsen ved valgperiodens udløb.

 

§ 20

Styrelsen holder møde mindst 4 gange årligt og i øvrigt så ofte formanden, forstanderen i forening med et styrelsesmedlem eller 3 styrelsesmedlemmer finder det fornødent.

Styrelsen indkaldes af formanden, normalt skriftligt med mindst en uges varsel. Samtidig med indkaldelsen skal der gives meddelelse om, hvilke sager der kommer til behandling. Styrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er til stede, heraf enten formand eller næstformand. Ved eventuel stemmelighed bortfalder forslaget.

Forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet gælder for styrelsens medlemmer.

 

§ 21

Den frie Lærerskole tegnes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden i forening med forstanderen. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt prokura kræves dog samtlige styrelsesmedlemmers underskrifter.

Køb, salg og pantsætning, der udgør en større sum end 10 % af den samlede offentlige vurdering af skolens samlede ejendom, skal desuden godkendes af tillidsmandsmødet. Tillidsmandsmødet skal ikke godkende låneomlægninger.

 

§ 22

Styrelsens drøftelser og beslutninger nedfældes i en forhandlingsprotokol, som underskrives af styrelsesmedlemmerne. Enhver mødedeltager er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen som mindretalsudtalelse. Formanden og forstanderen har ansvaret for gennemførelsen af de trufne beslutninger.

 

Forstanderen

§ 23

Forstanderen har under ansvar over for styrelsen den daglige ledelse.

Forstanderen skal indgå i en dialog med tillidsmandskredsen om de overordnede retningslinjer for den pædagogiske ledelse.

 

§ 24

Forstanderen ansætter og afskediger personalet, herunder lærerne.

Enhver ansættelse skal ske på kontrakt, der ligger inden for rammerne af de centralt fastsatte eller aftalte regler.

 

§ 25

Forstanderen repræsenterer i det daglige Den frie Lærerskole udadtil, og har ansvaret for at vedligeholde og udbygge skolens kontakt til de frie skoler og de folkelige bevægelser og foreninger.

 

Intern arbejdsfordeling

§ 26

Skolens arbejds- og kompetencefordeling fastlægges i en intern aftale, som årligt revideres. Aftalen godkendes af styrelsen efter forhandling med forstanderen.

 

§ 27

Alle lærere og forstanderen danner et lærerråd, hvis kompetence fastlægges i den interne aftale.

 

§ 28

Alle ansatte og alle studerende danner et stormøde, hvis kompetence fastlægges i den interne aftale.

 

Regnskab og revision

§ 29

Den frie Lærerskoles regnskabsår følger finansåret.

Udarbejdelse af årsrapport skal være i overensstemmelse med regler fastsat af uddannelses- og forskningsministeren.

 

§ 30

Årsrapportenskal revideres af de 2 valgte revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret revisor. Styrelsen vælger den statsautoriserede revisor. Den anden revisor vælges på tillidsmandsmødet (jf. § 14). De to revisorer vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Revisionen skal ske i overensstemmelse med de af uddannelses- og forskningsministeren til enhver tid fastsatte regler herom.

 

§ 31

Tillidsmænd, ansatte samt studerende ved Den frie Lærerskole har ret til indsigt i skolens budgetter og regnskaber.

 

Ophør

§ 32

Skolen nedlægges, såfremt den ophører med at drive virksomhed i henhold til sit formål, eller såfremt det viser sig umuligt at gennemføre driften.

Nedlæggelsen skal besluttes på et ekstraordinært tillidsmandsmøde, hvor mindst 2/3 af de fremmødte tillidsmænd stemmer for nedlæggelsen. Opnås et sådant flertal, indkaldes til et nyt møde tidligst 30 dage og senest 60 dage senere, hvor beslutning om nedlæggelse kan endelig besluttes af halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Det påhviler styrelsen at give Uddannelses- og Forskningsministeriet meddelelse om skolens nedlæggelse.

Det påhviler endvidere den siddende styrelse i tilfælde af ophør at fungere videre, indtil den økonomiske opgørelse af skolens aktiver og passiver er gennemført efter loven eller er overgået til behandling i skifteretten eller ved en af Uddannelses- og Forskningsministeriet godkendt likvidation.

Styrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver, og for at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter loven, samt for, at skolens nettoformue anvendes til formål med tilknytning til de frie skoler og de folkelige bevægelser efter tillidsmandsmødets bestemmelse og Uddannelses- og Forskningsministeriets godkendelse.

 

Vedtaget på tillidsmandsmødet den 7. september 2013

                                                        

Ditte Marie Thejsen, dirigent                         Peter Bendix Pedersen, formand

 

Troels Borring                                             Lone Binzer, næstformand

 

Lynge Korsgaard                                         Lisbeth Østergaard

 

Louise Frandsen                                          Anja Rykind-Eriksen

 

Ingvar Hansen                                             Inger Bergeon

 

Henrik Knudsen                                           Lotte Signora Hansen